تاریخ : سه شنبه 08 آبان 03:30
کد خبر : 718889
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

فاصله تردد زائران به کشور عراق(اربعین)

پایگاه بسیج آل یاسین

فاصله تردد زائران به کشور عراق(اربعین)

فاصله مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات عراق

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج آل یاسین  حوزه 207 الغدیر  ناحیه مقاومت بسیج میثم تمار ،

اصله مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات عراق :

#مرز_مهران
مهران تا کوت : 82 کیلومتر
مهران تا دیوانیه : 227 کیلومتر
مهران تا حله : 238 کیلومتر
مهران تا بغداد : 255 کیلومتر
مهران تا نجف : 303 کیلومتر
مهران تاکربلا: 279 کیلومتر
مهران تاکاظمین : 283 کیلومتر
مهران تاسامراء : 444 کیلومتر
مهران تاسیدمحمد: 409 کیلومتر
مهران تا دوطفلان مسلم : 272 کیلومتر

#مرز_خسروی
خسروی تا کوت: 341 کیلومتر
خسروی تا دیوانیه : 395 کیلومتر
خسروی تا حله: 305 کیلومتر
 خسروی تا بغداد : 190کیلومتر
خسروی تا نجف : 380 کیلومتر
خسروی تا خانقین: 10 کیلومتر
خسروی تامقدادیه: 102 کیلومتر
خسروی تا بعقوبه : 130 کیلومتر
خسروی تاکربلا: 315 کیلومتر
خسروی تاکاظمین : 203 کیلومتر
خسروی تاسامراء: 326 کیلومتر
خسروی تاسیدمحمد:291 کیلومتر
خسروی تا دوطفلان مسلم: 281 کیلومتر

#مرز_شلمچه
شلمچه تا بصره: 20 کیلومتر
شلمچه تا نجف 460 کیلومتر
شلمچه تا کربلاء 549 کیلومتر
شلمچه تا کاظمین دارای دو مسیر 575 و 621 کیلومتر

#نجف_تا_شهرهای_مختلف

نجف تاکربلا: 78 کیلومتر
نجف تابغداد: 161 کیلومتر
نجف تابصره: 467 کیلومتر
نجف تاحله : 61 کیلومتر
نجف تارمادی :271 کیلومتر
نجف تا بعقوبه : 227 کیلومتر
نجف تا دیوانیه : 75 کیلومتر
نجف تاکاظمین: 180 کیلومتر
نجف تاسامراء: 287 کیلومتر
نجف تاسیدمحمد: 249 کیلومتر
نجف تا دوطفلان مسلم: 116 کیلومتر

#کربلا_تا_شهرهای_مختلف
کربلا تابغداد: 108 کیلومتر
کربلا تاکوت :197 کیلومتر
کربلا تاحله :42 کیلومتر
کربلا تا رمادی: 218 کیلومتر
 کربلا تابعقوبه : 184 کیلومتر
کربلا تادیوانیه :144 کیلومتر
کربلا تابصره: 524  کیلومتر
کربلا تاکاظمین : 115 کیلومتر
کربلا تاسامراء: 220 کیلومتر
کربلا تاسیدمحمد:184 کیلومتر
کربلا تا دو طفلان مسلم :38 کیلومتر
سامراء تابغداد : 110 - سامراء تا سیدمحمد:53
 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ