تاریخ : پنجشنبه 11 دي 03:30
کد خبر : 655060
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

خروش غیرت و حیا

خروش غیرت و حیا

راهپیمایی عفاف و حجاب

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج چهارده معصوم (ع)  حوزه 206 عفیف  ناحیه مقاومت بسیج میثم تمار ،خروش غیرت و حیا در راهپیمایی عفاف و حجاب در صبح ۱۹ بهمنسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ